بیمارستان و زایشگاه پاستورنو مشهد
مدیر عامل بیمارستان
دکتر علی انجم شعاع
مدیران ارشد بیمارستان
محسن امامی
مدیر بیمارستان
مسئولین بیمارستان
فرشته ساعدی
مسئول آموزش