منشور حقوق بیماران به زبان فارسی

منشور حقوق بیمار جهت آگاهی شما گیرندگان خدمت عزیز از حقوق خود در تمام بخش ها نصب و قابل رویت می باشد که شامل موارد ذیل می باشد.

1-     بیمار حق دارد در اسرع وقت درمان و مراقبت مطلوب ، موثر و همراه با احترام کامل را بدون توجه به عوامل نژادی، فرهنگی و مذهبی از گروه درمان انظار داشته باشد.

2-     بیمار حق دارد محل بستری ، نام پزشک ، پرستار و سایر اعضای گروه معالج را در صورت تمایل بشناسد.

3-     بیمار حق دارد در خصوص مراحل تشخیص ، درمان و سیر پیشرفت بیماری اطلاعات ضروری را شخصا و یا در صورت تمایل از طریق یکی از بستگان ازپزشک معالج درخواست نماید، بطوریکه در فوریتهای پزشکی این امر نباید منجر به تاخیر در ادامه درمان و یا تهدید جانبی بیمار گردد.

4-     بیمار حق دارد قبل از معاینات و یا اجرای درمان ، اطلاعات ضروری در خصوص عوارض احتمالی و یا کاربرد سایر روش های را در حد درک خود از پزشک معالج دریافت و در انتخاب شیوه نهایی درمان مشارکت نماید.

5-     بیمار حق دارد در صورت تمایل شخصی و عدم تهدید سلامتی آحاد جامعه طبق موازین قانونی رضایت شخصی خود از خاتمه درمان اعلام و یا به مراکز درمانی مراجعه نماید

6-      بیمار حق دارد جهت حفظ حریم شخصی خود از محرمانه ماندن محتوای پرونده پزشکی ، نتایج معاینات و مشاوره های بالینی جز در موردی که بر اساس وظایف قانونی از گروه استعلام صورت می گیرد اطمینان حاصل نماید.

7-     بیمار حق دارد از راز داری پزشک و سایر اعضای اصلی تیم معالج برخوردار باشد لذا حضور بالینی افرادی که مستقیما در روند درمان شرکت ندارند، موکول به کسب اجازه بیمار خواهد بود.

8-     بیمار حق دارد از دسترسی به پزشک معالج و دیگر اعضاء اصلی گروه معالج در طول مدت بستری ، انتقال و پس از ترخیص اظمینان حاصل نماید.

9-     بیمار حق دارد با کسب اطمینان کامل از نوع فعالیتهای آموزشی و پژوهشی بیمارستان که بر روند سلامتی و درمان او موثرند تمایل و رضایت شخصی خود را اعلام و یا در مراحل مختلف پژوهش از ادامه همکاری خودداری نماید.

10-بیمار حق دارد در صورت ضرورن اعزام و ادامه درمان در سایر مراکز درمانی قبلا از مهارت گروه معالج میزان تعرفه ها و پوششبیمه ای خدمات در مرکز درمانی مقصد مطلع گردد.

بیمارستان و زایشگاه خصوصی پاستور نو