شرکت طرف قرارداد گردشگری سلامت

شرکت طرف قرارداد بیمارستان پاستور نو در حوزه ی گردشگری سلامت شرکت سیب سبز سلامت می باشد.