واحد گردشگری سلامت IPD

اهداف و فعالیت های انجام شده در این واحد:

 

 

جذب بیمار خارجی(گردشگری سلامت)

 

ارائه خدمات درمانی به بیماران خارجی از سالهای گذشته در بیمارستان پاستور نو وجود داشته است و هم اکنون باتوجه به مصوبه وزارت بهداشت در خصوص سازماندهی بیماران خارجی به صورت جداگانه و تخصیص خدمات ویژه به این بیماران بیمارستان پاستور نو اقدامات ذیل را انجام داده ایم:

 

1- واحدی مجزا در چارت سازمانی که زیر نظر مدیریت اجرایی بیمارستان می باشد

 2.تشکیل تیم واحد IPD

 3.فضای فیزیکی مناسب در اتاق ipd بیمارستان جهت پذیرش این بیماران

 4. یک نفر کارشناس مسئول برای بیماران محترم خارجی و یک نفر مسئول پذیرش تا ترخیص این بیماران

 5.ثبت به روز اطلاعات در پرتال سامانه معاونت درمان

 6. تهیه پمفلت های چند زبانه

7- برگزاری مرتب و مدون کمیته ipd و پیگیری موضوعات بیماران خارجی در اسرع وقت