آزمایشگاه

همه ی آزمایشات در این مرکز انجام می گردد و جواب آزمایش ها با وجود دستگاه های پیشرفته در اسرع وقت و با دقت کافی در اختیار بیماران و مراجعین قرار میگیرد.