داروخانه

قسمت داروخانه واقع در طبقه ی منفی یک بیمارستان با حضور همیشگی پزشک داروخانه و یک تکنسین دارویی آماده ی پاسخگویی با بالاترین سرعت و دقت به بیماران و همراهیان محترم آنها می باشد. این بخش وظیفه ی تامین داروی کلیه بخش های بیمارستان، متناسب با نیاز بخش ها با بهترین و بالاترین کیفیت دارویی در سطح شهر را به عهده دارد.